GENERELLE BETINGELSER FOR LEJE AF PAKHUSET

Mad og drikke

Det er ikke tilladt lejer at medbringe egen mad. Catering aftales med en restauratør der driver forretning i Svendborg kommune. Til arrangementer, hvor I gerne vil servere mad, skal I benytte en restauratør indenfor Svendborg Kommunes område. Det er ikke muligt selv at medbringe mad. Øl og vand skal også købes af en lokal leverandør.

Såfremt der til offentlige arrangementer serveres øl og vand, skal salget foregå igennem en restauratør eller gennem Maritimt Center. Til offentlige arrangementer skal lejer selv sørge for alkoholbevilling.

Ved musikarrangementer med offentlig adgang, betaler lejer selv Koda-afgift.

Til almindelige arrangementer er el inkluderet i prisen. Til musik, teater og andre strømkrævende arrangementer afregnes der særskilt strøm pr. måler efter arrangementet. Hvis varme ønskes, vil dette blive særskilt faktureret efterfølgende.

Lejer er ansvarlig for, at kun inviterede gæster lukkes ind. Ved beskadigelse af effekter og ejendele i pakhuset dækkes omkostningerne af lejer. Pakhuset er IKKE tyveriforsikret. Efterlades der inventar, udstillingsgenstande m.v., sker det på eget ansvar.

Flugtveje skal altid holdes frit tilgængelige.

Rygepolitik

Det er under ingen omstændigheder tilladt at ryge i Pakhuset. Rygepolitikken gælder både åbne samt private arrangementer. Rygere henvises til arealerne udenfor. Evt. bøder videresendes til lejer.

Brandmeldeanlæg

Der er installeret brandmeldeanlæg i pakhuset. Hvis alarmen udløses pga. misligholdelse afholder lejer udgiften for FALCK’s udrykning og tilkald af personale.

Udendørsarealerne

Arrangementet skal holdes i Pakhuset og må ikke holdes på havnens arealer uden nærmere aftale. Ønsker man at benytte udendørs arealerne til opstilling af telt eller andet aftales det med Maritimt Center. Areallejen herfor vil blive faktureret. Udendørs arealet må gerne bruges til kortere ophold f.eks. rygning, frisk luft etc.

Toiletter

Der er to toiletter i pakhuset, herunder et handicaptoilet.

Betaling

50%  af lejen betales senest en uge efter kontraktens indgåelse. Hvis lejer ønsker at annullere lejekontrakten, refunderes dette indtil en måned før arrangementet, ellers refunderes lejen ikke.

Nøgler

Nøglen udleveres på Maritimt Center dagen i forvejen og skal afleveres først kommende hverdag samme sted. Ved overdragelsen af nøglen får lejer forevist flugtveje, brandbekæmpelsesudstyr mv. Lejer er ansvarlig for aflåsning når lokalet forlades.

Oprydning/rengøring

Oprydning og rengøring indebærer at: gøre toiletter rene, feje gulve, gøre køkkenet rent, fjerne tomme flasker, tørre borde af samt at stille borde og stole tilbage som de stod, da rummet blev taget i brug. Alt affald bortskaffes af lejer. Såfremt der ikke er ryddet op i pakhuset faktureres der 590 kr + moms for hver påbegyndt time.

Omkostninger forbundet med misligholdelse faktureres til lejer.